ระบบเบิกจ่ายน้ำกลั่น/ไนโตรเจนเหลว ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
User Name :
Password :

สอบถามข้อมูลได้ที่

1.นายวิวัฒน์ โตวิทยานันท์
โทรศัพท์ : 082-8736142
2.นายนพดล พริ้งเพราะ
โทรศัพท์ : 093-6729789


รายการน้ำกลั่น
ลำดับที่ กำหนดรับ(เดือน/วัน/ปี)บริการ รหัสวิชา ชื่อ-สกุล คุณภาพน้ำ/ไนโตรเจนเหลว จำนวน(ลิตร) ค่าใช้จ่าย ผู้ประสานงาน สถานะ
1 9/5/2024การเรียนการสอน 572800 ทนงศักดิ์ สุขเกษม DI 60 300 วิวัฒน์ โตวิทยานันท์ เบิกจ่ายแล้ว

1. การเรียนการสอน หมายถึง รายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา รวมถึง รายวิชาโครงงาน (คง.1), รายวิชาวิทยานิพนธ์ (คง.2)
2. การวิจัย หมายถึง โครงงานวิจัยของคณาจารย์สำนักวิชาต่างๆ (คง.3)
3. หน่วยงานภายนอก หมายถึง หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี .

*กรณีการเรียนการสอน กรุณาระบุรหัสวิชาด้วย เพื่อใช้ในการคำนวณต้นทุนรายวิชา (unit cost)

บริการรถพ่วงไฟฟ้า

เกรดน้ำบริสุทธิ์ และการใช้งานแยกตามความบริสุทธิ์

Type I (ultrapure water, 18.2 Mohm.cm)

Type II (pure water/DI water)

Type III (RO water)

Application

Application

Application

Electrochemistry

FAAS

Autoclave feed

Electrophoresis

Buffer and media preparation

Hydroponics

GFAAS

Electrophysiology

Plant growth cabinets

HPLC

Glassware washing/rinsing

Stability chambers

IC

General chemistry

Steam generators

ICP-AES

Histology

Sterilizer feed

ICP-MS

Microbiological analysis

Feed to ultrapure water system

Mammalian and bacterial cell culture

Radio immunoassay/ELISA

Molecular biology

Sample dilution and reagent preparation

Plant tissue culture

Spectrophotometry

Qualitative analysis

Feed to ultrapure water systemหมายเหตุ**
  • รับไนโตรเจนเหลว เวลา 9.00-12.00 น. ที่อาคารเครื่องมือ 1
  • รับน้ำ DI ได้ที่อาคารเครื่องมือ 2,3,5,6 และรับน้ำ RO ได้ที่ อาคารเครื่องมือ 2 และ 3 เวลา 13.00 – 14.00 น.
  • กรุณาแจ้งความประสงค์ขอรับบริการน้ำ /ไนโตรเจนเหลว ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทำการ
  • กรุณาเบิกน้ำ DI ไม่เกิน 100 ลิตร/คน/วัน

 © 2013 ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
cste-water version 0.01.0413